வலையறிவுக்கான ஒரு கடுங்காற்று

CC-BY-SA இல் Mozilla ஆல்

15 நிமிடங்கள்

இச்செயல்பாடு இசை நாற்காலி விளையாட்டின் ஒரு மாற்று ஆகும். வலையறிவு தொடர்பான பொருள்சார் சொற்றொடர்கள் கூறப்படும் அத்தொடர்களுக்குப் பொருத்தமான நபர்கள் புதிய நாற்காலிகளைத் தேட வேண்டும்.

செயல்பாடு 6 இல் 4

வலையைப் படித்தல்

21 ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கள்

தொடர்பாடல்

வலையறிவுத் திறன்கள்

மதிப்பிடல்

கற்றல் நோக்குகள்

  • வலை மற்றும் இணையத் தனியுரிமை தொடர்பான மதிப்புறு தொடர்களை நன்கு உள்வாங்கி அதற்கேற்ப செயல்படல்.

பங்கேற்பாளர்கள்

  • 13+
  • புதிதாக இணையத்தைப் பயன்படுத்துவோர்

தேவைப்படுவன

  • நாற்காலிகள்