வலை இயக்கவியல் - விரைவுப் பொருத்தல்

CC-BY-SA இல் Mozilla ஆல்

20 நிமிடங்கள்

வலை இயக்கவியல் என்பது நாம் எப்படி இணையத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் கருவிகள், பண்புகள், செயல்களின் ஒரு தொகுப்பாகும். வலை இயக்கவியலைப் புரிந்து கொள்வது நமது தனிப்பட்ட தகவல்களை இணையத்தில் பாதுகாக்கவும் URL கள், IP முகவரிகள், தேடல் தொடர்கள், புத்தகக்குறிகள் இன்னும் பலவற்றைப் பற்றி புரிந்து கொள்ளவும் அவற்றைப் பயன்படுத்தவும் உதவுகிறது. இந்த இணையமில்லா குழு செயல்பாட்டின் மூலம் வலை இயக்கவியலின் அடிப்படைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இச்செயல்பாட்டை எவ்வயதினருக்கும் ஏற்ற வகையில் மாற்றியமைக்கலாம்

செயல் 6 இல் 1

வலையைப் படித்தல் பங்குபெறல்

21 ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கள்

தொடர்பாடல்

வலையறிவுத் திறன்கள்

களமாடல் பாதுகாத்தல்

கற்றல் நோக்குகள்

  • இணையத்தில் களமாடுவது தொடர்பான வலை இயக்கவியற்றொடர்களைத் தெரிந்து புரிந்து கொள்ளவதுடன் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாத்தல் குறித்தறிதல்.
  • நிகழ்வுப் பங்கேற்பாளர்களிடையே ஒரு குழுமத்தை உருவாக்கல்.

பங்கேற்போர்

  • 13+
  • புதிதாக இணையத்தைப் பயன்படுத்துவோர்

தேவைப்படுவன

  • பேனாக்கள்/குறிப்பான்கள்
  • எழுது தாள்கள்
  • நேரங்காட்டி